Regler vedr. tilmelding, betaling, rabatter m.v.

 

Indmeldelse

Alle borgere i Billund Kommune kan tilmelde sig Billund Kulturskole. Se vedtægterne for aldersbegrænsninger. Gentilmeldingsfrist er 1. maj.

Besked om optagelse samt tid og sted for afholdelse af undervisning udsendes i midten af august pr. mail. I det omfang, der ikke er pladser nok, oprettes venteliste. Ved elevens første fremmøde til undervisning er tilmeldingen bindende.

Pladserne fordeles efter følgende principper:

• Først-til-mølle-princippet

• Fortsætterelever før nybegyndere, såfremt tilmelding er modtaget rettidigt

• Orkesterinstrumenter frem for klaver, trommer og guitar.

• Børn frem for voksne (gælder primært soloundervisning)

 

Betaling

Ved elevens første fremmøde til undervisning er tilmeldingen bindende. Som udgangspunkt betales i fire rater, som forfalder i november, januar, marts og maj. Opkrævningen sendes til værges e-boks, med midre der er givet dispensation, eller betalingen er tilmeldt betalingsservice.

Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr, idet Kulturskolen er underlagt kommunens betalingsregulativ.

Ved tvivlsspørgsmål om betalingen kan man kontakte Kulturskolens kontor. Det betragtes som betalerens eget ansvar at reagere, hvis man mener, man ikke har modtaget en opkrævning på elevbetaling.

 

FRIPLADSORDNING FOR TALENTELEVER

Der ydes ved henvendelse herom fuld økonomisk friplads for talent-elever efter de regler, der gælder for fuld friplads i en af kommunens andre institutioner. Der ydes ikke pensionist-, søskende-, flerfags- eller familierabatter.

Orkestersammenspil og kor m.v. er gratis for instrumental-/sangelever.

 

PRØVETID

Førsteårselever har prøvetid indtil efterårsferien (uge 42) og binder sig i første omgang kun for betaling af første rate. Ønsker førsteårselever at udmelde sig, kan det kun ske skriftligt enten pr. mail til kulturskolen@billund.dk, eller pr. post til Kulturskolens kontor - og senest 15. oktober. For kortere tilbud, såsom 10-ugers hold, er tilmeldingen bindende for hele forløbet.

UDMELDELSE

Ved elevens første fremmøde til undervisning er tilmeldingen bindende. Eleven kan udmelde sig inden 31. december, hvorefter man hæfter for betalingen for hele sæsonen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra reglen, f.eks. ved flytning til en anden kommune eller sygdom ud over en måned. Udmeldelse kan kun ske skriftligt enten pr. mail til kulturskolen@billund.dk, eller pr. post til Kulturskolens kontor.

Mister en elev i en tomandsgruppe sin makker ved sæsonstart eller i løbet af efteråret, vil Kulturskolen forsøge at finde en ny passende makker. Lykkes dette ikke, vil eleven få valget mellem at melde sig ud eller opgradere til soloundervisning inden 31. december.

Vi forbeholder os ret til at bortvise elever, der uden rimelig grund forsømmer undervisning i et sådant omfang, at det ikke anses for rimeligt at holde på en plads, mens andre må stå på venteliste. Dette gælder også, hvis eleven ikke vil indordne sig under undervisningens præmisser.

 

refusion (for aflysning af undervisning)

Refusion for aflysning af undervisning gøres op ved sæsonens slutning, og evt. refusion overføres automatisk til betalers NemKonto. Udmeldte elever har som udgangspunkt ikke ret til refusion. Beløb under kr. 100,- refunderes ikke. Ved særlige tilfælde kan der dog dispenseres fra dette.

UNDERVISNINGS-PERIODEN

Sæsonlængden i Musikskolen er som udgangspunkt 34 uger. Billed- og Teaterskole er 30 uger. LEGOLAND Billund Garden har 40 ugers undervisning. Ferier og fridage afholdes efter ferieplan for eleverne i Billund Kommunes folkeskoler. Vi forbeholder os ret til at konvertere nogle af undervisningslektionerne til fællesundervisning, projekter, rejser/ture ud af huset og lignende.

 

AFBUD OG AFLYSNING

Afbud fra eleven meddeles til pågældende lærer pr. telefon eller sms. Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke. Lektioner, der bortfalder i tilfælde af lærerens fravær, erstattes efter aftale eller elevbetaling refunderes. Hvor det er muligt, indsættes vikar. Ved aflysning af undervisning gives besked pr. sms.

 

RYKKERGEBYR

Ved for sen indbetaling af brugerbetaling beregnes og opkræves der et rykkergebyr på kr. 250,00 efter ”Gebyrloven” nr. 66 fra 2010 § 2, stk. 2.

Beregnet rykkergebyr kan ikke eftergives med mindre rykning og betaling har krydset hinanden, eller der fejlagtigt er fremsendt rykker

 

BORTVISNING

Billund Kulturskole forbeholder sit ret til at bortvise elever fra undervisningen, hvis betaling for undervisningen udebliver. Bortvisning medfører ikke, at det skyldige beløb samt gebyr bortfalder. Når det skyldige beløb er betalt, kan undervisningen genoptages. Kulturskolen forbeholder sig ret til, at udmelde bortviste elever med dags varsel, hvis der er elever på ventelisten til pladsen.

 

VENTELISTE

Da vi kun har økonomisk mulighed for at oprette et vist antal pladser, afvises der hvert år en del elever, som i stedet sættes på en venteliste. Såfremt der opstår ledige pladser i løbet af sæsonen, er der mulighed for, at nogle elever på ventelisten kan få en plads. Pladser besættes ud fra den prioriteringsliste, der er omtalt ovenfor.

 

INSTRUMENTLEJE

Det er muligt at leje et instrument af Billund Kulturskole. Se priser og læs mere her på hjemmesiden

 

NODER

Noder skal købes af eleverne selv. Din lærer kan evt. være behjælpelig med bestilling. Sammenspilsmaterialer stilles dog gratis til rådighed. Der benyttes i et vist omfang løse kopier efter gældende regler. Kulturskolen betaler en afgift til Copy-Dan for alle elever for denne rettighed. Dette beløb er indeholdt i elevbetalingen.

 

BRUG AF FOTOS og video

Kulturskolen benytter generelle billeder og video-optagelser fra institutionens aktiviteter til vores foldere og hjemmeside m.v.

 

Disse regler er gældende pr. 1. april 2019.

Parløb reklamebureau a/s