Formål og vedtægter

Gældende fra 1. januar 2012

 

§ 1 Navn og status

Billund Kulturskole er en kommunal institution med hjemsted i Billund Kommune.

§ 2 Formål

Kulturskolen har til formål:

 • Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for kunstneriske fag, herunder musik, billedkunst og drama, at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kunst- og kulturlivet både som yder og som nyder.
 • At bibringe den enkelte elev faglige færdigheder som forudsætning for personlig og kunstnerisk udfoldelse, såvel i fællesskab som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
 • Gennem beskæftigelse med kunst og kultur at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
 • At virke til fremme af det lokale kulturliv. 

§ 3 Indhold

Kulturskolen tilbyder musikundervisning til alle kommunens børn og unge op til 25 år. Denne undervisning kan indeholde særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov.

Kulturskolen kan tilbyde undervisning til børn og unge under 25 år indenfor andre kunstneriske fag.

Kulturskolen kan tilbyde undervisning til elever over 25 år, og der kan tilbydes undervisning til elever fra andre kommuner. 

§ 4 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af min. 7 medlemmer. Heraf vælges:

 • 2 medlemmer af og blandt forældre til Kulturskolens elever, heraf mindst én forælder til en musikelev
 • 1 medlem af og blandt støttekredsens medlemmer (hvis en sådan findes, jf. § 10)
 • 2 medlemmer af og blandt Kulturskolens medarbejdere, heraf skal mindst én være musiklærer
 • 2 medlemmer af og blandt Kulturskolens elever, heraf mindst én musikelev.
 • 1 medlem som repræsentant for folkeskolen. Vedkommende vælges af skolelederkredsen.

Der udpeges en suppleant for hvert medlem. Alle medlemmer har stemmeret. Elever, der ikke er myndige, overværer dog ikke den del af drøftelserne, der angår enkelte elever eller medarbejdere, ligesom de ikke har stemmeret for så vidt angår i § 6b nævnte forhold. Ansatte ved Kulturskolen kan kun vælges som medarbejderrepræsentanter, og dermed ikke være repræsenteret på nogen af de øvrige poster.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen, dog således at det af kommunalbestyrelsen udpegede medlem vælges for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Genvalg kan finde sted. Elev- og medarbejderrepræsentanter kan ikke vælges som formand for bestyrelsen.

§ 5 Valgprocedure

Valg til bestyrelsen finder sted hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Valgperioden løber i 2 år.

Der vælges hvert år følgende repræsentanter:

 • 1 forældrerepræsentant,
 • 1 medarbejderrepræsentant,
 • 1 elevrepræsentant

I lige år vælges endvidere en repræsentant for skolelederne og en repræsentant for støttekredsen.

Byrådets repræsentant vælges for en byrådsperiode.

Bemærkning: Når bestyrelsen konstituerer sig første gang aftales det blandt forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanterne, hvem der vælges for hhv. 1 og 2 år . Såfremt der ikke kan opnås enighed træffes beslutning herom ved lodtrækning.

§ 6 Bestyrelsens opgaver og ansvar

 1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Kulturskolens virksomhed i det omfang, kommunalbestyrelsen træffer bestemmelser herom, med respekt for de at kommunalbestyrelsen trufne beslutninger vedrørende mål og rammer m.v.

Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem Kulturskolen og:

 • folkeskolen,
 • øvrige samarbejdspartnere, og
 • hjemmene.

Bestyrelsen godkender Kulturskolens budget og regnskab efter oplæg herom fra Kulturskolens leder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 1. Bestyrelsen fremkommer med en udtalelse til Børne- og Kulturdirektøren (jf. kommunalbestyrelsens kompetencefordelingsplan) ved ansættelse og afskedigelse af Kulturskolens leder. 

§ 7 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes 2-4 gange årligt og indkaldes til skriftligt af formanden med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal.

Såfremt stemmetallene er lige, bortfalder forslaget.

Kulturskolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen.

§ 8 Kulturskolens ledelse og daglige drift

Kulturskolens leder(e) skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Mindst én af lederne skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en musiklærer ved Kulturskolen.

Kulturskolens overordnede leder har over for bestyrelsen det pædagogiske, administrative og økonomiske ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af Kulturskolens undervisning i overensstemmelse med såvel Kulturskolens vedtægter, kommunalbestyrelsens og bestyrelsens beslutninger samt regler og retningslinier fra Kulturministeriet og Kunstrådet.

Kulturskolens leder ansætter medarbejdere ved Kulturskolen.

§ 9 Økonomi og regnskab

Kulturskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og evt. andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.

Kulturskolens regnskabsår følger kalenderåret.

I henhold til ansøgningsfristen fremsendes det godkendte budget til Kunstrådet sammen med ansøgning om statstilskud.

Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunstrådet senest 1. juli. Regnskaber revideres i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskole i medfør af musiklovens § 12 a.

§ 10 Støttekreds

For at opfylde Kulturskolens formål om at virke til fremme af det lokale kulturliv kan der oprettes én eller flere støttekredse. I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand kan medvirke til opfyldelse af Kulturskolens formål eller som på anden måde støtter formålet.

Mindst én gang om året indkalder Kulturskolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til møde.

§ 11 Vedtægter

Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden, kommunalbestyrelsen og Kunstrådet.

Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Kommunalbestyrelsen og Kunstrådet skal forelægges alle ændringer til godkendelse.

§ 12 Ophør

Kulturskolens drift skal indstilles, hvis kommunalbestyrelsen efter samråd med Kulturskolens bestyrelse beslutter sig for Kulturskolens ophør.

Bestyrelsen skal ved Kulturskolens nedlæggelse fungere videre indtil datoen for Kulturskolens endelige ophør.

Parløb reklamebureau a/s